One Answer

  1. there is lish adna panostayashchimu sirioznaya felasofskaya prablema prablema sama murder rishit whether it is worth zhyzkhn tavo shtoby it prazhit means atvetit nafundomintal vapros felasofii all astalnoe imeyit whether the world is three izmireneya rukavotstvuitsa whether the mind is divyatyu or dvinatsatyu katygoriyami ftarastipen

Leave a Reply